26 de des. 2006

Vanitas, Atureu els mots errats!!

I entonses, una familia, va aturar es seu pas, per observar un cos iriscent com sa flama cremava sa nit ...Van preguntar ses al·lotetes i es grans van remugar banalitats. Però el que ser ben del cert, és que van quedar nusos sense esperança ni remisió. Atureu es mots errats!!